Żukowo. Podczas XXIII sesji rady gminy burmistrz otrzymał…

W czasie XXIII sesji rady gminy Żukowo przedstawiono raport o stanie gminy w roku ubiegłym, który następnie został szczegółowo omówiony. Po dyskusji rada gminy udzieliła burmistrzowi wotum zaufania. 

0
źródło foto: gmina Żukowo

W czasie XXIII sesji rady gminy Żukowo przedstawiono raport o stanie gminy w roku ubiegłym, który następnie został szczegółowo omówiony. Po dyskusji rada gminy udzieliła burmistrzowi wotum zaufania. 

W związku z obecną sytuacją, związaną z pandemią, sesja odbyła się w Centrum Kultury Spichlerz, co umożliwiło sołtysom i przewodniczącym zarządom osiedli uczestniczyć w spotkaniu.

Spotkanie w dużej mierze było poświęcone dyskusji na temat sprawozdania finansowego gminy za rok 2019 oraz sprawozdaniu z wykonania budżetu. Po podjęciu uchwały, radni udzielili burmistrzowi absolutorium głosami 14 za, 2 wstrzymujące, 2 przeciw.

Następnie Radni głosowali nad następującymi uchwałami:

5.4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego.

Wsparcie do kwoty nie wyższej niż 300 tys. zł, jednakże nie przekraczającej 50% kosztów realizacji inwestycji na dofinansowanie zadań przy drogach powiatowych:

1) przebudowa drogi 1930 G poprzez budowę chodnika odc. Niestępowo – Sulmin do kwoty 150 tys. zł jednakże nie przekraczającej 50% kosztów realizacji inwestycji;

2) przebudowa drogi 1928 G poprzez budowę chodnika odc. Babi Dół – Skrzeszewo do kwoty 150 tys. zł, jednakże nie przekraczającej 50% kosztów realizacji inwestycji.

5.5 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2020-2027

5.6 w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2020r.

5.7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żukowie na 2020r.

5.8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno– finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żukowie.

5.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Żukowo.

5.10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Stypendium Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy Żukowo w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żukowo.

5.11. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

1) barokowy ołtarz św. Jana Nepomucena z I poł. XVIII w. z kaplicy św. Jana Nepomucena;

2) prospekt organowy, elektryczny z II poł. XIX w. z kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi w

Żukowie.

5.12. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Gminy Żukowo.

5.13. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Banino oznaczonej jako działka nr 131/14.

5.14. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Banino, oznaczonej jako działka nr 18/89.

5.15. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 928/9, położonej w obrębie ewidencyjnym Żukowo M.

5.16. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 35/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Banino.

5.17. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanych nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działki nr 258/9, 259, 260/21, 260/51 oraz 260/61, położonych w obrębie ewidencyjnym Borkowo – uchwała odrzucona większością głosów.

Z treścią wszystkich uchwał można zapoznać się na stronie w zakładce Rada Miejska.

W związku z obecną sytuacją, związaną z pandemią, sesja odbyła się w Centrum Kultury Spichlerz, co umożliwiło sołtysom i przewodniczącym zarządom osiedli uczestniczyć w spotkaniu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj